Co to jest KRS i jakie dane można tam znaleźć – BlendBerg🗂

Co to jest KRS i jakie dane można tam znaleźć – BlendBerg🗂

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, trzeba wykonać szereg obowiązków rejestracyjnych. Począwszy od wpisu do ZUS, wyboru formy opodatkowania, aż do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem co to właściwie jest KRS, z czym wiąże się wpis do niego oraz jak wygląda procedura dostępu? Wszelkie informacje zostały opisane poniżej.

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnopolską zintegrowaną, informatyczną bazą danych, która składa się z trzech oddzielnych rejestrów:

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

KRS zarządzany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe. Powstał on 1 stycznia 2001 roku, w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS zastąpił aktualny wtedy rejestr handlowy, do którego dostępność z przyczyn technicznych do informacji była ograniczona.

Zadaniem rejestru jest udostępnianie powszechnych informacji o każdym przedsiębiorstwie podlegającemu koniecznemu zapisowi do podmiotu Centralnej Informacji KRS w całym kraju. Dotyczy to najważniejszych elementów, istotnych dla obrotu gospodarczego, takich jak sytuacja finansowa, dane o przedsiębiorcy, w tym:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności

Od czerwca 2012 roku można pobrać bezpłatnie aktualne elektroniczne odpisy 06z KRS.

1. Charakterystyka poszczególnych rejestrów:

 

1.1. Rejestr przedsiębiorców, składa się z 6 sektorów:

 • Dział I, zamieszczone są dane o firmie (nazwa, adres). Można znaleźć także informacje odnośnie wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy lub jego zapoczątkowania, jeżeli powstał na skutek przekształcenia, połączenia czy podziału. Dział prezentuje również zbiór numerów NIP i REGON.
 • Dział II posiada dane o sposobie reprezentacji przedsiębiorstwa oraz informacje o składzie organu.
 • Dział III wykazuje wzmiankę o rocznym sprawozdaniu finansowym, uchwały zatwierdzającej, informację z działalności jednostki.
 • Dział IV stanowi role ostrzegawczego rejestru, ponieważ zawarte są w nim między innymi informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz o możliwym umorzeniu postępowania egzekucyjnego i majątku dłużnika.
 • Dział V to wzmianka o powołaniu i odwołaniu kuratora.
 • Dział VI prezentuje w szczególności dane o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu, również wykazuje informacje o połączeniu, przekształceniu lub upadłości przedsiębiorcy.

Niemniej jednak rejestr KRS nie uwzględnia przedsiębiorców kierujących działalnością w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podlegają oni wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

1.2. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wpis osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą – podlegającej wpisowi do niniejszego rejestru.

1.3. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Celem jest rejestracja, a w następnej kolejności zbiorowe ujawnianie przypadków niesolidności lub nieudolności spłaty długów jednostki gospodarczej. Prezentując takie dane, potencjalni wierzyciele mogą sobie pozwolić na unikanie nawiązywania jakichkolwiek kontaktów oraz stosunków prawnych z partnerami biznesowymi, którzy stanowią niepewny grunt (stan majątkowy).

2. Kto podlega wpisowi do KRS?

Nie każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się w KRS (lista podmiotów obarczonych do rejestracji widnieje w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Obowiązek nałożony jest na poszczególne formy działalności. Ostatecznie w KRS muszą znaleźć się takie podmioty jak:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Konieczność wpisu do rejestru przedsiębiorców mają również inne jednostki prawne, które zarządzają działalnością gospodarczą. Podlegają oni obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.3. Wyszukiwarka podmiotów w KRS

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, widnieje oryginalna wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego:    [https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t]

Istnieją dwie opcje:

1. Wyszukiwanie podmiotu na podstawie numeru – należy wpisać pełny numer KRS, numer REGON lub NIP, wyświetlone zostaną pasujące wyniki.

2. Wyszukiwanie podmiotu na podstawie nazwy – należy wpisać kompletną nazwę, zgodną z wpisem do KRS lub część nazwy poszukiwanego podmiotu. Wyświetlona zostanie pełna lista z dopasowanymi wynikami, spełniające podane kryterium.

Wyszukiwarka nie znajdzie wymaganego podmiotu, jeżeli wpisany ciąg znaków lub cyfr nie zawiera się lub ma zmieniony szyk w odniesieniu do nazwy podanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Elektroniczny dostęp do KRS

Moduł „Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG” pozwala na:

 • składanie wniosków, załączników i dokumentów oraz ich przesyłanie drogą elektroniczną do rejestrowych sądów bądź Centralnej Informacji KRS;
 • pobieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS

Wymagania konieczne do odpowiedniej pracy z modułem:

 • bezpieczny podpis elektroniczny analizowany poprzez ważny certyfikat kwalifikowany wystawiony dzięki kwalifikowanemu podmiotowi występującemu w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji;
 • złożenie dokumentów w wersji elektronicznej pod postacią podpisanego elektronicznie pliku o formacie: pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku), doc, odt, rtf, txt.
 • Wniosek odnośnie wpisu do KRS może być złożony w formie papierowej oraz elektronicznej, jak również musi zostać opłacony przez wnioskodawcę. Podczas składania formularza, zostaje dodatkowo naliczona opłata sądowa, pomimo braku do jego wezwania. W sytuacji jeżeli wpis poddany jest ogłoszeniu, tak samo opłata za oświadczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym musi zostać uregulowana.

BlendBerg Team
Tekst Wspólny Zespołu BlendBerg
Mail

Up Next:

Co to jest CEIDG i co można w nim znaleźć - BlendBerg🗄

Co to jest CEIDG i co można w nim znaleźć - BlendBerg🗄