Co to jest KRS i jakie dane można tam znaleźć

Rozpoczynając własną działalność gospodarczą, trzeba wykonać szereg obowiązków rejestracyjnych. Począwszy od wpisu do ZUS, wyboru formy opodatkowania, aż do wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Zatem co to właściwie jest KRS, z czym wiąże się wpis do niego oraz jak wygląda procedura dostępu? Wszelkie informacje zostały opisane poniżej.

 

KRS – Krajowy Rejestr Sądowy jest ogólnopolską zintegrowaną, informatyczną bazą danych, która składa się z trzech oddzielnych rejestrów:

 

 • rejestru przedsiębiorców,
 • rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
 • rejestru dłużników niewypłacalnych.

 

KRS zarządzany jest przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz wybrane sądy rejonowe. Powstał on 1 stycznia 2001 roku, w oparciu o ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. KRS zastąpił aktualny wtedy rejestr handlowy, do którego dostępność z przyczyn technicznych do informacji była ograniczona.

Zadaniem rejestru jest udostępnianie powszechnych informacji o każdym przedsiębiorstwie podlegającemu koniecznemu zapisowi do podmiotu Centralnej Informacji KRS w całym kraju. Dotyczy to najważniejszych elementów, istotnych dla obrotu gospodarczego, takich jak sytuacja finansowa, dane o przedsiębiorcy, w tym:

 • informacje o zaległościach podatkowych i celnych,
 • zaległościach wobec ZUS,
 • wierzycielach i wysokościach niespłaconych wierzytelności

Od czerwca 2012 roku można pobrać bezpłatnie aktualne elektroniczne odpisy z KRS.

 

Dzięki wyszukiwarce KRS możesz bardzo szybko znaleźć wiele firm

 

Charakterystyka poszczególnych rejestrów:

 1. Rejestr przedsiębiorców, składa się z 6 sektorów:
 • Dział I, zamieszczone są dane o firmie (nazwa, adres). Można znaleźć także informacje odnośnie wcześniejszej rejestracji przedsiębiorcy lub jego zapoczątkowania, jeżeli powstał na skutek przekształcenia, połączenia czy podziału. Dział prezentuje również zbiór numerów NIP i REGON.

 

 • Dział II posiada dane o sposobie reprezentacji przedsiębiorstwa oraz informacje o składzie organu.

 

 • Dział III wykazuje wzmiankę o rocznym sprawozdaniu finansowym, uchwały zatwierdzającej, informację z działalności jednostki.

 

 • Dział IV stanowi role ostrzegawczego rejestru, ponieważ zawarte są w nim między innymi informacje o zobowiązaniach podatkowych oraz o możliwym umorzeniu postępowania egzekucyjnego i majątku dłużnika.

 

 • Dział V to wzmianka o powołaniu i odwołaniu kuratora.

 

 • Dział VI prezentuje w szczególności dane o otwarciu i zakończeniu likwidacji, ustanowieniu zarządu, również wykazuje informacje o połączeniu, przekształceniu lub upadłości przedsiębiorcy.

Niemniej jednak rejestr KRS nie uwzględnia przedsiębiorców kierujących działalnością w formie jednoosobowej działalności gospodarczej. Podlegają oni wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 1. Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wpis osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą – podlegającej wpisowi do niniejszego rejestru.

 1. Rejestr dłużników niewypłacalnych

Celem jest rejestracja, a w następnej kolejności zbiorowe ujawnianie przypadków niesolidności lub nieudolności spłaty długów jednostki gospodarczej. Prezentując takie dane, potencjalni wierzyciele mogą sobie pozwolić na unikanie nawiązywania jakichkolwiek kontaktów oraz stosunków prawnych z partnerami biznesowymi, którzy stanowią niepewny grunt (stan majątkowy).

Kto podlega wpisowi do KRS?

Nie każdy przedsiębiorca musi zarejestrować się w KRS (lista podmiotów obarczonych do rejestracji widnieje w art. 36 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Obowiązek nałożony jest na poszczególne formy działalności. Ostatecznie w KRS muszą znaleźć się takie podmioty jak:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne,
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne,
 • spółki europejskie,
 • spółdzielnie,
 • spółdzielnie europejskie,
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych,
 • przedsiębiorstwa państwowe,
 • instytuty badawcze,
 • przedsiębiorstwa zagraniczne,
 • towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych,
 • towarzystwa reasekuracji wzajemnej,
 • oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Polski,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń,
 • główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji,
 • instytucje gospodarki budżetowej.

Konieczność wpisu do rejestru przedsiębiorców mają również inne jednostki prawne, które zarządzają działalnością gospodarczą. Podlegają oni obowiązkowi wpisu do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

 

Krajowy Rejestr Sądowy dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji o wybranej przez Ciebie firmie

Wyszukiwarka podmiotów w KRS

Na oficjalnej stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, widnieje oryginalna wyszukiwarka Krajowego Rejestru Sądowego:    [https://ems.ms.gov.pl/krs/wyszukiwaniepodmiotu?t:lb=t]

Istnieją dwie opcje:

1. Wyszukiwanie podmiotu na podstawie numeru – należy wpisać pełny numer KRS, numer REGON lub NIP, wyświetlone zostaną pasujące wyniki.

2. Wyszukiwanie podmiotu na podstawie nazwy – należy wpisać kompletną nazwę, zgodną z wpisem do KRS lub część nazwy poszukiwanego podmiotu. Wyświetlona zostanie pełna lista z dopasowanymi wynikami, spełniające podane kryterium.

 

Wyszukiwarka nie znajdzie wymaganego podmiotu, jeżeli wpisany ciąg znaków lub cyfr nie zawiera się lub ma zmieniony szyk w odniesieniu do nazwy podanej w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Elektroniczny dostęp do KRS

Moduł “Elektroniczny dostęp do Sądów Rejestrowych / Centralnej Informacji / MSiG” pozwala na:

 • składanie wniosków, załączników i dokumentów oraz ich przesyłanie drogą elektroniczną do rejestrowych sądów bądź Centralnej Informacji KRS;
 • pobieranie korespondencji z sądów i Centralnej Informacji KRS

 

Wymagania konieczne do odpowiedniej pracy z modułem:

 • bezpieczny podpis elektroniczny analizowany poprzez ważny certyfikat kwalifikowany wystawiony dzięki kwalifikowanemu podmiotowi występującemu w rejestrze Narodowego Centrum Certyfikacji;
 • złożenie dokumentów w wersji elektronicznej pod postacią podpisanego elektronicznie pliku o formacie: pdf (z opcją umożliwiającą wykonanie wydruku), doc, odt, rtf, txt.
 • Wniosek odnośnie wpisu do KRS może być złożony w formie papierowej oraz elektronicznej, jak również musi zostać opłacony przez wnioskodawcę. Podczas składania formularza, zostaje dodatkowo naliczona opłata sądowa, pomimo braku do jego wezwania. W sytuacji jeżeli wpis poddany jest ogłoszeniu, tak samo opłata za oświadczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym musi zostać uregulowana.


Dodaj komentarz